Titlul proiectului:

Servicii integrate educaționale pentru comunitățile de romi

Finanţator: Fondul Social European,

POSDRU – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Axa Prioritară 2 – Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii

Domeniul major de intervenţie 2.2 –Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii – tip strategic

Suma acordată: 5136906.00 Ron

Durata: 16 luni

Localizare: Regiunile Bucureşti – Ilfov, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia

Obiectiv general: Dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor și abilităților persoanelor de etnie romă în vederea facilitării inserției acestora pe o piață a muncii modernă, flexibilă și incluzivă, prin reducerea fenomenului de părăsire a școlii și asigurarea accesului egal la educație.

Obiective specifice:

1. Asigurarea accesului la educație pentru 310 adulți de etnie romă din regiunile Centru, Nord Est, Sud Est, București Ilfov și Sud Muntenia, care nu au absolvit învățământul obligatoriu (au absolvit învățământul primar, însă nu au finalizat învățământul secundar) prin furnizarea programului A doua Șansă, dar și a unui pachet de servicii integrate de orientare și consiliere și subvenții.

2. Asigurarea accesului egal la educație pentru un număr de 500 de elevi romi din clasele IX-XII/XIII aflați la risc de părăsire timpurie a sistemului educațional din regiunile Centru, Nord Est, Sud Est, București Ilfov și Sud Muntenia, prin furnizarea unui pachet de servicii integrate de mentorat, orientare și consiliere, suport educațional suplimentar și subvenții.

 3. Îmbunătățirea competențelor a 220 de persoane din regiunile Centru, Nord Est, Sud Est, Bucuresti Ilfov si Sud Muntenia, implicate în implementarea măsurilor de prevenire și de corectare a părăsirii școlii a persoanelor de etnie romă.

Rezultate preconizate:

  • 310 adulti romi beneficiari de servicii de orientare și consiliere;
  • 500 de elevi din clasa a IX-XII/XIII beneficiari de servicii mentorat și de consiliere și orientare
  • 500 de părinți/tutori beneficiari de servicii mentorat și de consiliere si orientare;

Rolul Agenției Împreună: Agenția Împreună, în calitate de Partener 1, va sprijini Solicitantul (Roma Education Fund România) în implementarea activităților de management al proiectului, de evaluarea și monitorizare a proiectului și de informare și publicitate a proiectului.

Agenția Împreună este responsabilă de coordonarea desfășurării sesiunilor de mentorat oferite atât elevilor beneficiari din ciclul liceal, cât și beneficiarilor programului “A doua Șansă”, și anume va coordona recrutarea mentorilor, monitorizarea și evaluarea activităților de mentorat și consiliere, organizarea cursurilor de formare a mentorilor și va elabora metodologia de mentorat. De asemenea, va participa la selecția beneficiarilor proiectului, va asigura suport la elaborarea și actualizarea bazei de date a proiectului, precum și a unei platforme inter-regionale pentru educația grupurilor dezavantajate și la implementarea activităților de sprijin educațional intensiv și A doua Șansă. O altă activitate la care Agenția Împreună va participa este organizarea unei campanii de informare și conștientizare pentru actorii implicați în măsuri de prevenire și corectare a părăsirii școlii de către elevii romi.

Coordonator: Cătălina Olteanu