Contractul individual de muncă pe durată determinată

Durata pentru care se pot încheia contracte pe durată determinată în prezent este de 36 de luni. Potrivit art. 82 alin. (1) din Codul muncii, prin derogare de la regula prevăzuta la art. 12 alin. (1), angajatorii au posibilitatea de a angaja personal salariat cu contract individual de muncă pe durată determinată. Astfel, contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru o durata determinată în următoarele cazuri:

a) înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului de muncă, cu excepția situației în care acel salariat participă la grevă;

b) creșterea și/sau modificarea temporară a structurii activității angajatorului;

c) desfășurarea unor activități cu caracter sezonier;

d) în situația în care este încheiat în temeiul unor dispozitii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă;

e) angajarea unei persoane care, în termen de 5 ani de la data angăjarii, îndeplinește condițiile de pensionare pentru limita de vârstă;

f) ocuparea unei funcții eligibile în cadrul organizatiilor sindicale, patronale sau al organizatiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;

g) angajarea pensionarilor care, în condițiile legii, pot cumula pensia cu salariul;

h) în alte cazuri prevazute expres de legi speciale ori pentru desfășurarea unor lucrări, proiecte sau programe.

Contractele individuale de muncă încheiate pe durată determinată, incheiate in termen de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durata determinată sunt considerate contracte succesive si nu pot avea o durata mai mare de 12 luni fiecare.

                Prezentat mai jos veți găsi un model de contract individual de muncă încheiat pentru o perioadă determinată:

”Angajator …………………………………………………………………………………

Adresa ……………………………………………………………………………………..

Înregistrată la Registrul Comerţului din …… sub nr. J…/…../…..

C.U.I. ……………………………………………………………………………………….

Telefon: …………………………………/Fax: ……………………………………….

 

Înregistrat la I.T.M. ……………………. sub nr. ………/……………………………

 

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ

Data încheierii contractului ………………………..

 

Părţile contractului:

Angajator persoană juridică/fizică cu sediul/domiciliul în ………………………………………………….,

str. ……………………………………………, nr. ……, sector/judeţ ……………………….., înregistrată la Registrul Comerţului/autorităţile administraţiei publice din …………………. sub nr. J…/…./…, C.U.I. …………., telefon …….., reprezentată legal prin dna/dl …………………… în calitate de director general/administrator

 

şi

 

Salariatul/salariata – dl/dna ……………………. domiciliat/domiciliată în localitatea ……………………,

str. ……………………………. nr. ….. bl. …… sc. …… et. …… ap. ….. sector/judeţul ………………………. posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria …… nr. ……………………. eliberat/eliberată de ………………….. la data de ……………………… CNP ………………………………….. permis de muncă seria …………… nr. ……………….. din data de ……………………….

 

am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit:

 

Art. 1. Obiectul contractului: prestarea muncii şi plata salariului.

Art. 2. Durata contractului:

2.1. Determinată1, de……………. luni, pe perioada cuprinsă între data de ……………… şi data de ………………/ pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post.

2.2. Motivul încheierii contractului pe perioadă determinată este următorul2:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Art. 3. Locul muncii:

Activitatea se desfăşoară la: sediul/punctul de lucru al societăţii din localitatea ………………….., str. ……………………. nr. ……. .

 

Art. 4. Felul muncii:

Meseria/funcţia ……………………… conform Clasificării Ocupaţiilor din România ………………….. .

Art. 5. Atribuţiile postului:

Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă.

Art. 6. Condiţii de muncă:

Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale de muncă, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. Durata muncii:

7.1. O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 de ore / săptămână. Programul de lucru este cuprins între orele ………………. şi ………………….

Art. 8. Concediul:

Durata concediului anual de odihnă este de ……….. zile lucrătoare.3

Art. 9. Salariul:

9.1. Salariul de bază lunar brut este de ……………………. lei.

9.2. Alte elemente constitutive ale salariului:

– sporuri ………………………………………;

– indemnizaţii ………………………………;

– alte adaosuri ………………………….. .

9.3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.4

9.4. Data la care se plăteşte salariul este: ………………………………………………………………………………………….. .

(o dată pe lună / lichidare sau de două ori pe lună / avans şi lichidare)

Art. 10. Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă:

a) echipament individual de protecţie: ……………………;

b) echipament individual de lucru: …………………………;

c) materiale igienico-sanitare: …………………………………;

d) alimentaţie de protecţie: …………………………………….;

e) alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă: conform regulamentului intern.

 

Art. 11. Alte clauze:

11.1. Perioada de probă este de …………. zile calendaristice.5

11.2. Perioada de preaviz în cazul demisiei este de 20 de zile lucrătoare pentru salariaţii cu funcţii de execuţie, respectiv 45 de zile lucrătoare pentru salariaţii care ocupă funcţii de conducere, conform Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.6

11.3. Perioada de preaviz în cazul concedierii este de 20 de zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 – Codul muncii sau contractului colectiv de muncă aplicabil.7

Art. 12. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor:

12.1. Salariatul are în principal următoarele drepturi:

– dreptul la salarizare pentru munca depusă;

– dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;

– dreptul la concediul de odihnă anual;

– dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;

– dreptul la securitate şi sănătate în muncă;

– dreptul la formare profesională în condiţiile actelor adiţionale.

12.2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

– obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;

– obligaţia de a respecta disciplina muncii;

– obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;

– obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;

– obligaţia de a respecta secretul de serviciu.

12.3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:

– să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;

– să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

– să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern.

12.4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

– să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege;

– să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;

– să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;

– să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;

– să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

Art. 13. Dispoziţii finale:

Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii şi ale Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional, înregistrat sub nr. …………/…………… la Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.

 

Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale.

 

Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, unul urmând a fi depus la I.T.M. ……………………………..

                                                                 (localitatea)

Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă se soluţionează de instanţa judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii.

 

 

       ANGAJATOR,                                                                            SALARIAT,

Persoana juridică/fizică

 

Director general/Administrator

 

REPREZENTANT LEGAL,

………………………………………………..”

 

Mai multe informații aici.

 


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*