Launching Conference of the Project : ” Network of Roma social inclusion – empowerment and advocacy- 9 October 2014

On 9 October 2014 at Capital Plaza Hotel in Bucharest took place the launching conference of the project ” Network of Roma social inclusion – empowerment and advocacy „.

The event was attended by representatives of public institutions in Romania , civil society and embassies in Bucharest.

During the event, were announced the preliminary results of the analysis of the NGO sector.

The purpose of this research was to devise an overview on the development of civil society in social inclusion of Roma, to measure the level of development of organizational capacity of Roma and non-Roma NGOs who are active on the field of social inclusion of Roma as well as to identify general types of needs on organizational capacity.

Also, during this event were presented the objectives and activities that will be conducted within the project that aims to empower organizational capacity of 15 NGOs nationwide.

Postat în Uncategorized

Launching Conference of the Project : ” Network of Roma social inclusion – empowerment and advocacy- 9 October 2014

On 9 October 2014 at Capital Plaza Hotel in Bucharest took place the launching conference of the project ” Network of Roma social inclusion – empowerment and advocacy „.

The event was attended by representatives of public institutions in Romania , civil society and embassies in Bucharest.

During the event, were announced the preliminary results of the analysis of the NGO sector.

The purpose of this research was to devise an overview on the development of civil society in social inclusion of Roma, to measure the level of development of organizational capacity of Roma and non-Roma NGOs who are active on the field of social inclusion of Roma as well as to identify general types of needs on organizational capacity.

Also, during this event were presented the objectives and activities that will be conducted within the project that aims to empower organizational capacity of 15 NGOs nationwide.

Postat în Uncategorized

Conferinţa de Lansare

9 octombrie 2014 A avut loc Conferinţa de lansare a proiectului:  “Reţeaua de incluziune socială a romilor – capacitare şi advocacy”, la Hotel Capital Plaza din Bucureşti.

La eveniment au participat reprezentanți ai instituțiilor publice din Romania, ai societății civile și ai ambasadelor din București.

În cadrul evenimentului, s-au anunţat rezultatele preliminare ale analizei a sectorului ONG în urma unei cercetări al cărei scop a fost de a trasa o imagine de ansamblu privind dezvoltarea societății civile în domeniul incluziunii sociale a romilor, de a măsura nivelul de dezvoltare a capacității organizaționale a organizațiilor non-guvernamentale rome și nerome active în domeniul incluziunii sociale a romilor precum și a de identifica în general tipuri de nevoi privind capacitatea organizațională.

De asemenea au fost prezentate obiectivele şi activităţile care se vor desfăşura în cadrul proiectului ce îşi propune capacitarea organizaţională a 15 ONG-uri de la nivel national.

PZ

Postat în Uncategorized

500 DE ANI DE ROBIE:PROGRAMUL DE BURSE ACADEMICE PENTRU CERCETAREA ROBIEI ROMILOR – ANUNȚ EVALUARE APLICAȚII

Având în vedere numărul mare de aplicații și faptul că această perioada este una foarte aglomerată, iar noi ne dorim să acordăm atenția cuvenită procesului de evaluare, suntem nevoiți să prelungim perioada de evaluare a aplicațiilor.

Astfel, calendarul acordării de burse modificat este următorul:

Art. 5. Calendarul acordării burselor:

  • 15 octombrie 2015 – Lansarea anunțului de selecție
  • 16 octombrie- 16 noiembrie 2015 – Perioada de primire a aplicațiilor
  • 17 noiembrie 2015 – 7 decembrie – Evaluarea aplicațiilor
  • 8 – 14 decembrie 2015 – Interviuri
  • 15 decembrie – Afișare rezultate pe site-ul www.agentiaimpreuna.ro
  • 16-17 decembrie 2015 – Depunere de contestații
  • 18 decembrie 2015 – Soluționare contestații
  • 19 decembrie 2015 – Afișare listå castigatori în urma contestațiilor pe site-ul www.agentiaimpreuna.ro
  • 11-15 ianuarie 2015 – Semnare contracte între Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară “Împreună” și beneficiar și virarea primei tranșe de bani
  • 1 februarie 2016 – Demararea cercetării

 

Vă mulțumim pentru aplicațiile trimise.

Regulament acordare burse

Anunt evaluare

Postat în Stiri, Uncategorized

PAGINĂ ÎN CONSTRUCŢIE

Postat în Uncategorized

Încadrarea deplasării muncitorilor pe teren ca timp de lucru

Deplasările pe care lucrătorii care nu au un loc de muncă fix sau obişnuit le efectuează de la domiciliu la primul sau la ultimul client al zilei constituie timp de lucru. A exclude aceste deplasări din timpul de lucru ar fi contrar obiectivului de protecţie a securităţii şi a sănătăţii lucrătorilor, urmărit de dreptul Uniunii.

În forma sa actuală, Codul muncii nu menţionează asemensa situaţii, decât atunci când, referindu-se la contractul individual de muncă prevede că angajatorul are obligaţia de a informa persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele esenţiale pe care intenţionează să le înscrie în contract sau să le modifice. Între acestea se regăseşte şi informarea privind “locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri”. Este de presupus că o asemenea situaţie ca cea de mai sus poate fi reglementată prin contractul colectiv de muncă.

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 şi publicate în Monitorul oficial nr. 882/2006 fac vorbire, între altele, despre accidentul de muncă de traseu definit ca accident survenit în timpul şi pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la domiciliu şi invers şi care a antrenat vătămarea sau decesul.

Este considerat accident în afara muncii accidentul care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 5 lit. g) (accident de muncă – vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces) şi la art. 30 (privind regimul accidentelor de muncă) din Legea nr. 319/2006.

Mai multe informații aici.

 

Postat în cesp spo, Stiri, Uncategorized

Anunt achizitie “Terni Godi: Despre puterea de a visa” 16.07.2015

Descriere anunt: Achizitie servicii de divertisment prestate de ansambluri muzicale, COD 92312130-1, în cadrul proiectului „Terni Godi: Despre puterea de a visa”, Proiect finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în Românoa.

Valoarea estimată a contractului este 53574,174 lei fără TVA.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 21.07.2015 ora 12:00.

Invitatie publica

Documentatie atribuire Terni Godi

Postat în Anunturi Achizitii, Uncategorized

Domeniile în care doresc să lucreze proaspeții absolvenți

Conform platformei de recrutare SmartDreamers, tinerii din România își doresc să lucreze în IT, vânzări, transporturi (logistică), marketing sau resurse umane. Bucureștiul este orașul care atrage numărul cel mai mare de candidați, fiind și orașul din care provin o mare parte din ofertele de muncă.

Angajatorii merg pe o politică de fidelizare pe termen lung a candidaților, ofertele de joburi pe perioadă nedeterminată reprezentând aproximativ 93% din totalul pieței ofertelor de muncă. Acest trend se oglindește și în ceea ce privește comportamentul aplicanților, care caută în proporție de 88% un loc de muncă permanent.

Clasamentul aplicațiilor, pe domenii de activitate:

Vâzări                                   27.48%,

IT                                           17.37%.

Transport-Logistică         8.97%

Administrativ                    8.40%

Resursele Umane           7.44%

Inginerie                             5.92%

Suport clienti                    3.63%

Marketing                          3.44%

În ceea ce privește posturile temporare, acestea reprezintă 1,55% din totalul aplicațiilor înregistrate, pe când internship-urile (atât cele plătite cât și neplătite) formează un procent de 4.95%, iar joburile tip freelance doar 0.93%.

 

Mai multe informații aici.

 

 

 

 

 

Postat în Stiri, Uncategorized

Ce trebuie să știm despre cumulul pensiei cu salariul?

Art. 118

(1) În sistemul public de pensii, pot cumula pensia cu venituri provenite din situații pentru care asigurarea este obligatorie, în condițiile legii, următoarele categorii de pensionari:

a) pensionarii pentru limita de vârstă;

b) nevăzătorii;

c) pensionarii de invaliditate gradul III, precum și copiii, pensionarii de urmaș, încadrați în gradul III de invaliditate;

d) copiii, pensionari de urmaș, prevăzuți la art. 84 lit. a) si b).

(2) Soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii de urmaș, poate cumula pensia cu venituri din activități profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit legii, dacă acestea nu depășesc 35% din câștigul salarial mediu brut prevăzut la art. 33 alin. (5).

Conform PortalCodulMuncii.ro, angajatorul nu are obligativitatea anunțării casei de pensii despre angajarea unui pensionar. Pe de altă parte, pensionarul este obligat, conform prevederilor art. 119 din Legea 263/2010, să comunice casei teritoriale de pensii, respectiv casei de pensii sectoriale, în evidențele căreia se află, orice schimbare în situația proprie de natură să conducă la modificarea condițiilor în funcție de care i-a fost stabilită sau i se plătește pensia, în termen de 15 zile de la data apariției acesteia.

În ceea ce privește asigurarea obligatorie în cadrul sistemului public de pensii, articolul 6 este extrem de clar:

Art. 6. – (1) În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

I. a) persoanele care desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldații și gradațiii voluntari;

   b) funcționarii publici;

   c) cadrele militare în activitate, soldații și gradatii voluntari, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale;

   d) persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor și drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și din contracte/convențiii încheiate potrivit Codului Civil.

II. Persoanele care își desfășoară activitatea în funcții elective sau care sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului, precum și membrii cooperatori dintr-o organizație a cooperației meșteșugărești, ale căror drepturi și obligații sunt asimilate, în condițiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevăzute la pct. I;

III. Persoanele care beneficiază de drepturi bănești lunare, ce se asigură din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în condițiile legii, denumite în continuare șomeri;

IV. Persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puțin de 4 ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și care se află în una dintre situațiile următoare:

a) administratori sau manageri care au încheiat un contract de administrare ori de management;

b) membri ai unei întreprinderi individuale sau unei întreprinderii familiale;

c) persoane fizice autorizate să desfășoare activități economice;

d) persoane angajate în instituțiii internationale, dacă nu sunt asigurații acestora;

e) alte persoane care realizează venituri din activități profesionale;

V. Cadrele militare trecute în rezervă, polițiștii și funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat, în condițiile legii.

Persoanele autorizate să desfășoare activități economice pot cumula pensia anticipată cu veniturile obținute în această calitate dacă realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent mai mic decât suma reprezentând de 4 ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Venitul brut pe an calendaristic obținut în calitate de persoană fizică autorizată, egal sau mai mare cu de 4 ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat nu poate fi cumulat cu pensia anticipată. Așadar, pensionarul care cumulează în mod legal pensia cu salariul poate fi angajat pe perioadă nedeterminată.

 

Mai multe informații aici.

 

 

 

 

Postat în Stiri, Uncategorized

Programul de convergenta: Economia creste cu peste 3% in urmatorii ani, iar PIB-ul va depasi 4% din 2016

Potrivit Programului de convergență, care este revizuit în fiecare an și transmis la Bruxelles după ce este aprobat de către Guvern, economia va crește în perioada 2015-2017 cu peste 3% anual, iar în 2018 avansul PIB va ajunge la 4%, consumul intern și investițiile urmând să reprezinte principalele motoare ale economiei.

În scenariul aplicării măsurilor de relaxare fiscală, creșterea economică va depăși 4% începând cu 2016 și va ajunge la 4,8% în 2018.

În ceea ce privește monedei euro, executivul își menține angajamentul de a o adopta începând de la 1 ianuarie 2019, intenționând să ceară la Bruxelles activarea clauzei de reformă structurală, ce ar implica o abatere temporară a deficitului bugetar de 0,5 pp din PIB.

 

Mai multe informații aici.

Postat în Stiri, Uncategorized